Window Hinges

Yale از پنجره های Yale یک راه حل جایگزین DIY مناسب برای لولا های خسته و فرسوده در ویندوز PVCu ، الوار و آلومینیوم است. این لولا همه کاره با ارائه جفت در محبوب ترین اندازه برای انگلستان ، در صنعت تأیید و ساخته شده است که ماندگاری دارد.

آدرس :