PVCu Door Handles

درب های Yale برای محبوب ترین محدوده درب های PVCu و قفل های چند نقطه ای در بازار پذیرایی می کنند. DIY مناسب و راحت است ، همه دسته ها با مراکز قفل ۹۲ میلی متر استفاده می شوند و از قفل های چند نقطه ای Doormaster iment تعریف می کنند.

آدرس :